News 8.4.2014

Waulis Motors Oy suuntaa patentoidun teknologiansa avul­la kohti glo­baa­leja automoottorimarkkinoita. Vuosit­tain valmis­tetaan yli 100 miljoonaa moot­toria, joihin tek­no­logiamme soveltuu. Waulis Motors tarjoaa sijoit­ta­jille mahdollisuutta osal­lis­tua suomalaisen teknologian maail­man­laajui­seen kehitykseen ja levitykseen. Rahoitus toteu­tetaan joukkorahoitus­mallilla. Sijoituksen vastineeksi saa yhtiön osakkeita.  Rahoituskier­rok­sesta vastaa Invesdor Oy www.invesdor.com.

Rahoituskierros on käynnissä ja sulkeutuu torstaina kesäkuun 5 päivä.

Waulis Motors järjestää aiheeseen liittyvän lehdistö- ja sijoittajatilaisuuden: perjantaina 11.4 klo 10:30 – 11:30. Paikka Design Factory Otaniemi, Betonimiehenkuja 5, Espoo.  

Toivomme ilmoit­tautumista sähköpostilla osoitteeseen info@waulis.comTilaisuus videoidaan.

Waulis Motors on Start Up yritys, joka perustettiin vuonna 2011 kehittämään ja hallinnoimaan keksijä Aulis Pohjalaisen patentoimaa polt­tomoottorin hyötysuhdetta parantavaa keksintöä.  Mittaukset osoittavat termodynaa­misessa hyötysuhteessa 29,1 prosentin parannusta nykyaikaiseen tuotannossa olevaan 4 sylinteriseen 1.8 litran moottoriin nähden.  Moottorin aiheuttamat hiilidioksidipäästöt (CO2) laskevat samassa suhteessa.

Keksintö on innovatiivinen ja yksinkertainen menetelmä, jolla moottorin puristussuhdetta säädetään ajon aikana automaattisesti sylinterikohtaisesti. Tämä mahdollistaa moottorin jatkuvan säädön ajotilanteeseen sopivaksi.  Säädöllä optimoidaan moot­torin polttoainetalous, päästöt sekä teho.  Teknologia mahdollistaa eri poltto­ainei­den käytön ja sekoittamisen keskenään automatiikan huolehtiessa ihanteellisista moottorin asetuksista puristaen enemmän irti polttoaineesta.  Tämä ei ole mahdollista perinteistä teknologiaa käytettäessä.

Keksinnölle on myönnetty patentti Suomessa ja USA:ssa.  Patenttihakemukset on jätetty keskeisiin autonvalmis­taja­maihin.

Yhtiön liiketoimintamallina on lisenssimyynti. Se avaa nopean tien keksinnön kaupallistamiselle sekä luo mahdol­lisuudet maailmanlaajuiseen laajentumiseen.

Ilmaston lämpeneminen aiheutuu kasvihuonekaasuista, joista hiilidioksidipäästöt (CO2) ovat merkittävimmässä roolissa.  Liikenne on yksi suurista päästöjen aiheuttajista.  Autoteollisuudelle on asetettu rajat sallituille päästö­määrille, jotka tiukentuvat jatkuvasti.  Valmistajat, jotka eivät pääse tavoitteisiin, joutuvat tulevaisuudessa maksa­maan jopa miljardiluokan vuosittaisia sakkomaksuja.  WaulisTM teknologia mahdollistaa asetettujen tavoitteiden saavuttamisen.

Haettavalla rahoituksella yhtiö todentaa teknologian toimivuuden.  Tämä on tärkein välitavoite keksinnön kaupal­listamiselle.

Lehdistö- ja sijoitustilaisuudessa kerrotaan tarkemmin yhtiön näkemyksistä, liiketoimintapotentiaalista sekä tun­nis­tetuista riskitekijöistä.

 

Lisätietoja antavat

Timo Pohjalainen, tj.  0400 606 129

Tapio Pohjalainen, hall.pj / CTO  040 864 9224

www.waulis.com